Skip to main content

Historie Dorpshuis Uitdam

De Openbare Lagere School Uitdam kwam in 1978 leeg te staan als gevolg van te weinig leerlingen. De school had maar 1 lokaal; daar zaten alle leerlingen in. De schoolmeesterswoning zat aan het lokaal vast, of andersom. De school had ramen ingebouwd volgens Het Amsterdamse school (dat is een stijl in de bouwkunst). De bewoners van Uitdam vonden het jammer dat de school ging verdwijnen en daarmee een groot stuk schoolhistorie. Er kwam een plan om de school toch te behouden voor het dorp; het exploiteren daarvan als dorpshuis. Een Stichting werd opgericht én een naam aan het dorpshuis gegeven: Stichting dorpshuis “Onder de Pannen”.

De toenmalige gemeente Broek in Waterland voelde er wel wat voor en gaf het voormalige ‘schooltje’ tegen een klein huurbedrag in bruikleen aan het bestuur van de Stichting. Daarmee was op 21 juni 1978 het dorpshuis in Uitdam een feit.

Vanaf de oprichting is de Stichting diverse activiteiten gaan ontplooien voor de dorpsbewoners van Uitdam. Bingo-avonden en Lezingen vormden de beginactiviteiten. Naderhand is de stichting zich bewuster geworden van het grote aantal jeugd dat in Uitdam woonde. De Stichting specialiseerde zich in het ontwikkelen en opzetten van activiteiten voor de jeugd (jong en oudere jeugd). Het dorpshuis kon in die tijd veelal gekwalificeerd worden als activiteitencentrum voor de jeugd van Uitdam en omgeving en had binnen Uitdam dan ook een zeer belangrijke maatschappelijke functie. Niettemin werd steeds naar de behoefte gekeken en alszodanig daarop ingespeeld.

In het begin waren er activiteiten als ‘disco’ voor de oudere jeugd, speurtochten, contactavonden voor de jongeren vanaf 12 jaar, handarbeidlessen voor de jongere jeugd. Maar ook aan de volwassenen werd gedacht: jaarlijks een Aalrookavond, de Mosselavond, de visbakavond. Uitdam was nu eenmaal een dorpje van onder meer vissers.
De toneelvereniging kreeg onderdak in het dorpshuis voor de repetities. Dames die graag borduurden of andere vormen van handwerk deden kregen huisvesting en hadden daarmee hun eigen club: de dames handwerkclub.

In de loop der jaren ontwikkelde het dorpshuis zich meer een meer. De activiteiten breidden uit of werden een traditie. Ook het bestuur ontwikkelde zich en werd professioneler.

Na de afschuwelijke brand in een bar in Volendam, besloot het gemeentebestuur van de gemeente Waterland (de gemeente Broek in Waterland en een aantal andere kernen waren door een gemeentelijke herindeling opgegaan in één gemeente) dat het dorpshuis in Uitdam moest sluiten. Ook dat oude gebouw was brandgevaarlijk geworden, ondanks dat er veel aan brandpreventie was gedaan. Het toenmalige bestuur werd versterkt met twee adviseurs (op vrijwillige basis). Het bestuur ging met zijn adviseurs de strijd aan om het dorpshuis voor het dorp en ter bevordering van de leefomgeving te behouden. Uiteindelijk werden de dorpsbewoners gemobiliseerd.

Raadsleden werden ingeschakeld. Uiteindelijk werd de vasthoudendheid beloond en kwam er een nieuw dorpshuis. Op 14 april 2011 vond de heropening plaats. Eigenaar van het dorpshuis is de wooncorporatie Wooncompagnie. Met deze instantie heeft het bestuur een huurovereenkomst tegen speciale voorwaarden.

Het dorpshuis in Uitdam heeft ondertussen een centrale en vaste plaats in het dorpsleven ingenomen. Er zijn allerlei activiteiten voor de verschillende leeftijdscategoriën. Het dorpshuis wordt benut door diverse verenigingen. Bovendien is het dorpshuis beschikbaar als ontmoetingsplaats voor persoonlijk contact tussen gemeente of andere overheden met de lokale bevolking en kunnen de twee prachtige lokalen gehuurd worden.