ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1.      De gehuurde ruimte

1.1   Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een ruimte binnen het gebouw van het dorpshuis te Uitdam, gevestigd aan het adres Het Schoolplein 12 te Uitdam,
        hierna ‘het gehuurde’ genoemd.
1.2   Het gehuurde is plaatselijk bekend als benedenzaal / vergaderruimte. Het gehuurde is bij partijen genoegzaam bekend die daarvan geen nadere omschrijving wenselijk achten.
1.3   Het gehuurde zal door de huurder uitsluitend gebruikt worden voor activiteiten zoals die door de huurder zijn opgegeven bij aanvang van deze overeenkomst.
1.4   De ruimte is exclusief voorbehouden aan de huurder op die tijden die in deze huurovereenkomst zijn overeengekomen.
1.5   Het is huurder toegestaan computer- en/of communicatieapparatuur in de gehuurde ruimte te gebruiken.
1.6   Partijen spreken af dat de onder 1.5 genoemde apparatuur en materialen niet binnen de verzekering van de verhuurder vallen.
1.7   De buitenruimte (terras en buitenmeubilair) worden alleen gebruikt indien vooraf overeengekomen.
1.8   Er zijn 2 parkeerplaatsen links op het erf voor bezoekers aan het Dorpshuis. De overige parkeerplaatsen zijn van de bewoners en is dus niet toegestaan hier te parkeren.
        Er kan op eigen risico, langs de gehele Dorpsstraat vrij worden geparkeerd.
1.9   Indien de partytent door huurder wordt gehuurd, zal huurder met minimaal 3 personen zelf de op- en afbouw voor zijn rekening nemen.
          Vanuit de Stichting zal enige hulp en in ieder geval instructie worden gegeven bij de op- en afbouw van de partytent. Huurder is verantwoordelijk voor het in goede staat houden
          van de partytent gedurende het gebruik.
 

 

2.      Voorwaarden

2.1   Op deze huurovereenkomst zijn de algemene bepalingen van huur en verhuur van het Nederlands Recht van toepassing
2.2   Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, de huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen.
        Huurder draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.
2.3   Het is huurder bekend dat kosten voor bediening en schoonmaak na afloop van het gehuurde worden gefactureerd, evenals de huurprijs.
        Indien geen gebruik wordt gemaakt van bediening, vervallen deze kosten.
2.4   Onderverhuring is niet toegestaan.
2.5   Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van verhuurder te geschieden.

  

3.       Opzegging overeenkomst

3.1    Deze overeenkomst kan worden opgezegd:

        - met een wederzijdse opzegtermijn 48 uur voor aanvang huurovereenkomst

        - terstond, met wederzijdse instemming
3.2   Reeds gemaakte kosten worden wel in rekening gebracht.
3.3   Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 48 uur voor aanvang van de huurovereenkomst.
  

4.      Huurprijs, vergoedingen en btw

4.1  De aanvangshuurprijs van de onder 1.1 beschreven gehuurde ruimte is inclusief gas, water en licht.

4.2   De vergoeding die huurder aan verhuurder verschuldigd is door bijkomende leveringen en diensten maakt geen deel uit van de huurprijs en wordt door huurder afzonderlijk aan verhuurder voldaan.

4.3   De verhuurder is niet Btw-plichtig en zal derhalve geen BTW over de prijzen inrekening brengen.

 

 

5.     Betalingsvoorwaarden en betalingsverplichting

5.1   De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: 
       - de huurprijs (voor wat beschreven is in 4.1

       - de afzonderlijke vergoeding (voor wat beschreven is in 4.2)
5.2   Verhuurder verplicht zich een gespecificeerde factuur aan huurder te doen toekomen voor betaling van de onder 4.1 omschreven huurprijs en de afzonderlijke vergoeding.
5.3   Huurder verplicht zich om na ontvangst van de factuur binnen een termijn van 15 dagen het totale bedrag te voldoen aan verhuurder.


6.     Leveringen, diensten en communicatie


6.1   Door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten bestaan hoofdzakelijk uit het op aanvraag leveren van kantoorbenodigdheden (een beamer en een scherm) en bediening.
        Verder wordt het gehuurde door de verhuurder schoongemaakt.
6.2   Tenzij anders overeengekomen, verloopt de communicatie tussen partijen door het onderhouden van  contact tussen de huurder en verhuurder.
        Verder is er communicatie tussen de medewerkers (vrijwilligers) van de Stichting.


7.      Aansprakelijkheid, schade en hinder

7.1   Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal van zaken die eigendom zijn van de huurder van de accommodatie.
7.2   Verhuurde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel dat tijdens de huurperiode door de huurder en derden wordt opgelopen.
7.3   Huurder is aansprakelijk voor alle schade die hij en zijn leden tijdens het gebruik aan de accommodatie veroorzaken. Kosten van herstel of van reinigingswerkzaamheden zijn voor rekening van de huurder.
7.4   De verhuurder is niet verantwoordelijk voor materiaal en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, vernieling of ondeugdelijkheid van dit materiaal.
        Dit materiaal dient vanwege en voor rekening van de huurder te worden onderhouden, hersteld, vervangen en verzekerd. Met voorafgaande toestemming is het mogelijk een kast te plaatsen/gebruiken
        die dan ook de verantwoordelijkheid van de huurder blijft voor de opslag van materiaal. 
7.5   Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.


8.     Overige bepalingen

8.1   Huurder is verplicht de accommodatie zodanig te gebruiken dat daarbij geen hinder of overlast ontstaat voor de verhuurder of nabije omgeving en is verantwoordelijk voor de ordehandhaving.
        In verband met voormelde ordehandhaving behoudt verhuurder/beheerder zich het recht voor bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.
8.2   Huurder dient stipt en terstond alle bevelen en aanwijzingen op te volgen van de verhuurder/beheerder.